Ga naar de inhoud

 

Privacy en AVG overeenkomst:

Wijleggenuit.nl  is een onderdeel van: Trenger Dienstverlening VOF
Vestigingsadres: J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk. 

Versie 01-09-2020

Wijleggenuit.nl is qua privacy een ‘braaf jongetje in de klas’. We doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. We schermen je gegevens af. Gaan die nooit delen met derden. En je kunt je altijd afmelden, bij elk mailtje. Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen op administratie@wijleggenuit.nl .

Wilt u meer informatie over onze “Cookie Voorwaarden”, klik dan hier. 

Persoonsgegevens bij inschrijving
Als je inschrijft voor één van onze diensten en/of nieuwsbrief, kunnen we je vragen om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening zo goed mogelijk te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen hebben voor onze dienstverlening ( we hebben niet altijd alle gegevens van u nodig. Hangt van type dienstverlening af):

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Geboorte datum
 • Mobiel telefoonnummer en/of telefoonnummer

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

 • Klantenservice en/of Helpdesk en/of administratie
 • Nieuwsbrieven
 • Blog-alert en/of video-alert per mail.
 • Lidmaatschap
 • Abonnement
 • Onze dienstverlening

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post ( J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk)  of e-mail: administratie@wijleggenuit.nl . Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst. Soms zijn wij verplicht i.v.m. wetgeving gegevens van u te bewaren.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Als wij dingen voor u uit moeten zoeken en wij moeten in opdracht van u contact opnemen met “derden” dan doen wij dit alleen als u ons van te voren uw goedkeuring geeft om dit te mogen doen.

Bewaringstermijn
We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt. Stuur ons een mailtje naar administratie@wijleggenuit.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens.

Als we dat in jouw ogen toch niet netjes doen allemaal, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Als deelnemer aan onze programma’s ben jij het bestaansrecht van Wijleggenuit.nl . Voor jou doen we wat we doen. We zouden dan ook niet goed snik zijn als we je privacy niet super serieus nemen.

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van Wijleggenuit.nl zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner etc. .
 • We werken alleen met topleveranciers (Snelstart, Antagonist.nl , Strato.nl ) die hun gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben.
 • Onze website maakt gebruik van https ( hangslotje)

Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Wijleggenuit.nl
J.P. Heyelaan 38
3842 CK Harderwijk
Telefoon: 0341-434 620
administratie@wijleggenuit.nl

Aanvullende afspraken inzake: Algemene verordening gegevensbescherming en Privacy beleid:

Wijleggenuit.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en onze  dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-09-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Delen van informatie inzake onze dienstverlening met derden:

Indien noodzakelijk kunnen en/of moeten wij informatie over de voortgang van onze dienstverlening delen met instanties en organisaties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U moet dan denken aan overheid, belastingdienst en andere direct betrokkenen.  Deze communicatie kan op de volgende manieren plaats vinden:

Per post

Per mail ( mails worden verzonden vanuit administratie@wijleggenuit.nl  ) naar een door u vooraf opgegeven email adres of email adres van betrokken instanties.

Via ons online dossier welke gehost wordt door Strato ( Hidrive). Klanten kunnen online aangegeven of ze hier gebruik van willen maken. ( indien overeengekomen: u ontvangt van ons een link per e-mail en separaat een wachtwoord waar u gedurende een bepaalde periode uw online dossier kunt raadplegen.)

U kunt in onze overeenkomst aangeven op welke wijze u geïnformeerd wilt worden over onze dienstverlening en voortgang daarvan en met welke instanties en betrokkenen wij de informatie mogen delen.

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Website, email  en clouddiensten ( o.a. online opslag en delen dossiers):

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [https://www.antagonist.nl/] en voor online opslag clouddiensten www.strato.nl ( HIDRIVE opslag). Deze partijen kunnen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato.nl en Antagonist.nl  hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato.nl en Antagonist.nl  zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Administratie, facturatie,  boekhouding en belastingen :

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart.nl] en/of betaalservice van Mollie.nl . Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling en/of dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Snelstart.nl] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Snelstart.nl] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor het verzorgen van de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelastingen, toeslagen, uitstelregeling belastingconsulenten etc ( later vernoemd als “aangiftes”). kunnen wij gebruik maken van de aangiftesoftware die de belastingdienst beschikbaar stelt (inlog domein cq platform ) van de belastingdienst.  Ook kunnen wij gebruikmaken van de aangifte software van : fiscaal-online.nl van SkillSource . Uw persoonsgegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze doen van aangiftes en/of aanvragen van uitstel etc. worden beschermd verzonden en opgeslagen. Betrokken partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  U ( de klant) dient tijdig de noodzakelijk inlogcodes, digid codes  en/of machtiging digid codes ( later vernoemd als “inlog codes”) van alle betrokken partijen aan ons op een veilige manier te verstrekken.  U ( de klant) geeft ons toestemming om deze inlog codes te mogen gebruiken voor het doen van aangiftes en voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens die betrekking hebben op onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Wijleggenuit.nlHoeven. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactpersoon voor privacyzaken
Aart Hoeven
E-mail:administratie@wijleggenuit.nl
T. 0341-434 620