Ga naar de inhoud

Gebruikers Voorwaarden: Wijleggenuit.nl  is een onderdeel van: Trenger Dienstverlening VOF
Vestigingsadres: J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk. 

Disclaimer. 

Als je lichamelijke en/of mentale klachten hebt, raadpleeg altijd eerst een (medisch) specialist of deskundige.  

Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Aan teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit boek is gebaseerd op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en uitgever zijn geen adviseurs, (medisch) specialisten of deskundigen en het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit boek vermelde informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het boek vermelde informatie zijn educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een (medisch) deskundige en/of specialist. De eventueel in dit boek vermelde voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur te illustratie en bieden nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst Aan de teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten verlenen.  

Versie 01-09-2020
A – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap, abonnementen en/of producten en/of diensten die Wijleggenuit.nl aan cliënt levert. Gebruik website en/of overige diensten.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 B – BEGRIPPEN EN DEFINITIES
Cliënt: Consumenten, klant, bezoekers van onze websites, klant, bedrijf, leden als niet leden, abonnees, die diensten en/of producten afnemen van Wijleggenuit.nl en/of van derden die met goedkeuring van opdrachtgever worden ingehuurd voor dienstverlening en/of product levering.
Opdrachtnemer: Wijleggenuit.nl
Bedrijf: Wijleggenuit.nl
Dienst: verstrekking van informatie en/of second opinion en/of mening en/of oordeel en/of hulp en/of ondersteuning en/of levering diensten en/of producten van of door Wijleggenuit.nl
Product: tastbaar goed, geleverd door Wijleggenuit.nl , niet zijnde een (bemiddelings-)dienst.
Partijen:  Wijleggenuit.nl, cliënt, bezoeker website.

C – OVERIGE VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat cliënt ook akkoord met de volgende voorwaarden, welke te vinden zijn op:
– Gebruikersvoorwaarden: www.wijleggenuit.nl/gebruikersvoorwaarden
– Algemene voorwaarden: www.wijleggenuit.nl/voorwaarden
– Privacy / AVG: www.wijleggenuit.nl/privacyenavg
– Cookies: www.wijleggenuit.nl/cookie

Bezoeker gaat akkoord met de voorwaarden vermeld en te lezen op: www.wijleggenuit.nl/voorwaarden 

Cliënt en bezoekers van onze website verklaren het volgende: Cliënt verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord. Bent u als bezoeker het niet eens met deze voorwaarden, maakt u dan GEEN gebruik van onze diensten, producten, service, website en alle andere informatie van Wijleggenuit.nl

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld onder welke gebruiksvoorwaarden het u is toegestaan gebruik te maken van onze website van Wijleggenuit.nl (hierna: “Website”), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van onze Website, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik van onze Website en/of diensten te maken.

1 – Algemene bepalingen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.

1.2 De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden door Wijleggenuit.nl en haar dochterondernemingen, de overkoepelende bedrijven (hierna: het “Bedrijf”).

2 – Toegang tot onze Website

2.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze Website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld indien de Website op enig tijdstip of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

2.2 Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van onze Website van tijd tot tijd beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

3 – Beroep op weergegeven informatie

Ofschoon wij ons inspannen om te verzekeren dat de informatie op de Website op de datum van bekendmaking gangbaar, juist en actueel is, bieden wij geen (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, vrijwaringen of toezeggingen ten aanzien van de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid van vorenbedoelde informatie. Voor zover onder het toepasselijk recht is toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor vermogensschade en/of enig ander nadeel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle indirecte en directe schade en gevolgschade, ontstaan door het gebruiken van of voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of enige informatie die via de website wordt verstrekt. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

4 – Privacy en informatie over u en uw bezoeken aan onze Website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door van onze Website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons privacybeleid aandachtig te lezen.

5 – Beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website en het daarop publiek toegankelijk gemaakte materiaal en informatie berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. De website en de daarop vermelde materiaal en informatie zijn overal ter wereld auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en door verdragen beschermd. Alle intellectuele-eigendomsrechten worden voorbehouden.

5.2 U mag geen inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de producten waarvoor op de website reclame wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten die rusten op de vervaardiging, het model, het merkbeleid en de verpakking. Tevens mag u geen veranderingen in de door het Bedrijf geleverde producten aan brengen, tenzij u vooraf schriftelijk een licentie van ons of onze licentiegevers heeft verkregen.

5.3 Door gebruik te maken van de Website krijgt u geen licentie voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van de al dan niet wettig gedeponeerde handelsmerken die de eigendom zijn van of in licentie zijn verleend aan het Bedrijf en de merken waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt.

5.4 U mag delen van de Website voor uw eigen persoonlijke, niet-bedrijfsmatige gebruik downloaden en afdrukken. Tenzij zulks wettelijk is toegestaan, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf strikt verboden op enigerlei andere wijze van de Website gebruik te maken, met inbegrip van het verveelvoudigen, veranderen, verspreiden, verzenden, opnieuw publiek toegankelijk maken, weergeven of openbaar maken van de inhoud van de Website.

5.5 Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf niet toegestaan een eigen database waarin substantiële delen van de Website voorkomen, aan te maken en/of publiek toegankelijk te maken.

6 – Voorschriften voor het gebruik van inhoud

Het is u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf niet toegestaan enig deel van de Website en/of de daarop vermelde inhoud op enigerlei wijze bedrijfsmatig te exploiteren; u dient zich te houden aan de op de Website weergegeven merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en overige eigendomsrechtelijke beperkingen en licenties.

7 – Virussen, hacking en andere strafbare feiten

7.1 U mag geen oneigenlijk gebruik van onze Website maken door het welbewust verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, verminkte gegevens of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of andere servers, computers of databases waarmee onze Website in verbinding staat. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde begaat u een strafbaar feit; wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur of -programmatuur, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan besmetten, veroorzaakt door uw gebruik van onze Website en/of het downloaden van materiaal van onze Website of van websites die een link naar onze Website bevatten.

8 – Het opnemen van links naar onze Website

8.1 U mag een link naar alle pagina’s opnemen, mits u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet en daarbij geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Het opnemen van dergelijke links dient in overeenstemming te zijn met ons in artikel 5 hierboven vermelde beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan op een zodanig wijze een link tot stand te brengen dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat tussen u en ons dan wel dat wij op enigerlei goedkeuring aan u hebben verstrekt danwel u op enigerlei wijze aanbevelen, terwijl daarvan feitelijk geen sprake is. U mag geen link tot stand te brengen indien uw website inhoud bevat die van slechte smaak getuigt, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 U mag onze Website niet op andere websites framen.

8.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de toestemming voor het opnemen van links om welke reden dan ook in te trekken, zonder u daarvan in kennis te stellen.

9 – Links vanaf onze Website en informatie derden en/of adverteerders etc.

In die gevallen waarin onze Website links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen en/of informatie etc, worden deze links en informatie uitsluitend ter informatie aangeboden. Met het bestaan van een link naar een andere website en of vermelding van informatie etc.  wordt niet gesuggereerd of verklaard dat wij de aanbieder daarvan of diens producten of diensten aanbevelen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van vorenbedoelde websites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid daarvoor. Tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van websites van derden en door derden versterkte bronnen of uw beroep op de daarin vervatte inhoud.

10 – Wijzigingen in de Website

Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor de Website, beleidsregels en deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen. Op u zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de Website van kracht zijn. We raden u aan de Website van tijd tot tijd te bezoeken om zo te bepalen wat de dan geldende Gebruiksvoorwaarden zijn.

11 – Vrijwaring

U vrijwaart het Bedrijf tegen alle mogelijke gerechtelijke procedures die tegen het Bedrijf worden ingesteld voor zover dergelijke procedures ontstaan naar aanleiding van i) uw gebruik van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten (in artikel 5 hierboven vermeld), ii) vorderingen wegens inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of iii) vorderingen wegens smaad als gevolg van uw specifieke gebruik van de Website, met inbegrip van gegevens die u op de Website invoert.

12 – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1 Het Bedrijf is jegens u en andere personen niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van onbevoegd gebruik van de Website en het gebruik van de op de Website vermelde informatie.

12.2 De Website is bestemd voor gebruik binnen Nederland. Het Bedrijf biedt geen garanties ten aanzien van de gebruiksgeschiktheid of beschikbaarheid van de op de Website genoemde producten buiten Nederland. Personen die ervoor kiezen buiten Nederland de Website te bezoeken, dienen zich te houden aan de lokale wetgeving voor zover die van toepassing is.

12.3 Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven door het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden en de afwijzing van aansprakelijkheid te wijzigen en zal in dat geval een daartoe strekkende kennisgeving op de Website plaatsen.

12.4 Het Bedrijf beoogt zijn aansprakelijkheid niet te beperken voor aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

12.5 Het Bedrijf zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat u volledig van de Website gebruik kunt maken. Gelet op de aard van het internet kan het Bedrijf niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen of fouten.

12.6 Wij zijn geen (financieel)adviseurs. Alle informatie op onze website, artikelen, video’s  en tips etc. zijn educatief bedoeld. 

13 – Afstandsverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt en wij geen maatregelen treffen, blijven wij gerechtigd bevoegd om in alle andere situaties waarin u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, onze rechten en (rechts)middelen aan te wenden.

14 – Algemeen
14.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de desbetreffende bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

14.2 De Website wordt in de huidige staat (as is) aangeboden; het Bedrijf sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle garanties, vrijwaringen en toezeggingen van welke aard dan ook uit en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Website of de op de Website vermelde informatie of inhoud, of dat deze vrij is van gebreken of virussen.

15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale wetgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.