Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden voor lidmaatschap, abonnementen & levering diensten etc. door:

Wijleggenuit.nl  is een onderdeel van: Trenger Dienstverlening VOF
Vestigingsadres: J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk. 

Versie 09-08-2022

Hieronder staan de algemene voorwaarden van WijLeggenUit die van toepassing zijn als u als deelnemer, cursist, gebruiker, bezoeker, klant of koper etc.de website van WijLeggenuit.nl (en alle daaraan gekoppelde domeinnamen o.a. lifefilosoof.nl, mentaalzelfredzaam.nl, mentalezelfredzaamheid.nl, geldfilosoof.nl etc.) gebruikt. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.

Voor de meeste activiteiten op ons platform hebt u een account nodig. Bewaar uw wachtwoord op een veilige plek, want u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw account. Als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met ons. U moet de leeftijd van meerderjarigheid voor onlineservices in uw land hebben bereikt om Wijleggenuit te kunnen gebruiken. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, krijgt u een licentie van ons voor het uitsluitend weergeven van de dienstenvia de services van Wijleggenuit. U mag cursussen op geen enkele wijze proberen over te dragen of door te verkopen. Wij verlenen u een licentie voor een vooraf overeengekomen periode, behalve wanneer we de dienstenvanwege juridische of politieke redenen moeten stopzetten.

Voor de meeste activiteiten op ons platform hebt u een account nodig, waaronder voor het aanschaffen van en inschrijven voor een cursus. Bij het opzetten en onderhouden van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie (blijven) verstrekken, inclusief een geldig e-mailadres. U bent volledig verantwoordelijk voor uw account en voor alles wat er op uw account plaatsvindt, inclusief voor enige schade (aan ons of iemand anders) die is veroorzaakt doordat uw account zonder uw toestemming door iemand werd gebruikt. Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met uw wachtwoord. U mag uw account niet overdragen aan iemand anders en het account van iemand anders niet gebruiken. Als u contact met ons opneemt voor toegang tot een account, verlenen wij u deze toegang alleen indien u de informatie kunt verstrekken die bewijst dat u de eigenaar bent van dat account. In geval van overlijden van een gebruiker wordt het account van die gebruiker gesloten.

Als u de aanmeldgegevens die bij uw account horen met iemand anders deelt, bent u verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. Wijleggenuit komt niet tussenbeide bij geschillen tussen studenten en instructeurs die aanmeldgegevens van accounts met elkaar hebben gedeeld. Als u erachter komt dat iemand anders mogelijk uw account gebruikt zonder uw toestemming (of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt), dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met ons. We kunnen u om bepaalde informatie vragen om te bevestigen dat u daadwerkelijk de eigenaar van uw account bent.

De afnemer van producten en/of diensten van wijleggenuit.nl gaat akkoord dat wij hen automatisch inschrijven voor de gratis; Video-Alerts, Nieuws-Alert, mail-alerts en overige nieuwsbrieven van Wijleggenuit.nl De afnemer heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Indien u als bezoeker gebruik maakt van het stellen van vrijblijvende vragen waarover u met ons wilt sparren, dan gaat u akkoord dat wij u automatisch inschrijven op onze gratis Video-Alert, Nieuws-Alert en/of Mail-Alert. 

Wij zijn geen (financieel)adviseurs. Wij verstrekken geen adviezen. Alle informatie op onze website, artikelen, video’s  en tips etc. zijn educatief bedoeld. Alle informatie is gebaseerd op onze eigen mening en visie.  Klant en bezoeker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen. 

Bepaalde producten en/of diensten worden door derden afgewikkeld. Bijvoorbeeld gedrukte boeken worden door Mijnbestseller.nl gedrukt en verzonden. Wij kunnen dus voor bepaalde diensten en producten gebruik maken van externe bedrijven en partijen. Indien u gebruik maakt van de diensten en/of producten van deze externe bedrijven en/of partijen (derden), dan gaat u ook akkoord met de voorwaarden van deze externe bedrijven en/of partijen. Je kunt wijleggenuit niet aansprakelijk stellen voor directe en/of indirecte schade indien u gebruikt maak van de diensten en/of producten van deze externe bedrijven en partijen.

De boeken die wij leveren worden specifiek gemaakt voor de gebruiker en/of koper (auteur of de klant). Dit gebeurt via Printing-on-demand: nadat een boek is besteld gaat één van onze drukkers aan de slag om het boek te printen en te verzenden. Het zijn dus maakproducten die niet op voorraad liggen en deze kunnen door ons niet worden teruggenomen.

Disclaimer. 

Als je lichamelijke en/of mentale klachten hebt, raadpleeg altijd eerst een (medisch) specialist of deskundige.  

Hoewel dit boek en onze diensten met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Aan teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit boek is gebaseerd op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en uitgever zijn geen adviseurs, (medisch) specialisten of deskundigen en het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit boek vermelde informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het boek vermelde informatie zijn educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een (medisch) deskundige en/of specialist. De eventueel in dit boek vermelde voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur te illustratie en bieden nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst Aan de teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten verlenen. 

Om juridisch goed te beschrijven dat de verhalen die in de video- en audioverdiepingen te zien en te beluisteren zijn, verzonnen en fictief zijn, kun je een disclaimer opstellen die duidelijk aangeeft dat de inhoud puur fictief is en niet gebaseerd is op echte gebeurtenissen of personen. Hier is een voorbeeld van hoe zo’n disclaimer eruit zou kunnen zien:


Disclaimer:

De verhalen die worden verteld in online cursussen, de video- en audioverdiepingen op deze platformen zijn volledig verzonnen en fictief. Alle personages, gebeurtenissen, dialogen en situaties zijn bedacht door de makers en hebben geen enkele relatie met echte mensen, gebeurtenissen of situaties. Eventuele overeenkomsten met bestaande personen, levend of overleden, of gebeurtenissen zijn volledig toevallig.

Deze fictieve verhalen zijn uitsluitend bedoeld voor vermaak en entertainment. Ze moeten niet worden opgevat als representatief voor de werkelijkheid, noch moeten ze worden gebruikt als basis voor enige vorm van juridische, medische, professionele of andere adviezen. De makers van deze inhoud aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele misinterpretaties of misbruik van de fictieve verhalen die hier worden gepresenteerd.

Door deze online cursussen, video- en audioverdiepingen te bekijken of te beluisteren, gaat u akkoord met het feit dat de verhalen fictief zijn en dat de makers niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie van deze fictieve inhoud

De website, (media)producties, video’s, audio’s, beelden, teksten, diensten en producten etc. kunnen creatieve elementen bevatten voortgebracht met AI-technologieën. 

Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Onze identiteit
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Informatie
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht  
Artikel 9 Ontbinding door herroeping
Artikel 10 De prijs
Artikel 11 Conformiteit en garantie en levering
Artikel 12 Fair Use Policy
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Artikel 14 Betaling
Artikel 15 Personal Call Sessie
Artikel 16 Geschillen  
Artikel 17 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 18 Intellectueel eigendom  
Artikel 19 Persoonsgegevens
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 21 Links
Artikel 22 Uw gegevens  
Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel/website waar u de aankoop heeft gedaan.
2. U: dit bent u, de afnemer; de natuurlijke persoon of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3. Student: dit is de volger van de dienstenen/of instructie video, de uiteindelijke natuurlijke persoon of bedrijf die de dienstenen/of instructie video volgt binnen het systeem van WijLeggenUit
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of internet.
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
7. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
8. Dag: kalenderdag.
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
11. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
12. Personal Call Sessie: Bij sommige producten bieden wij een extra dienst aan, de Personal Call Sessie. Dan kan de klant gebruik maken van een persoonlijke bel of mail of chat sessie om gedurende een bepaalde tijd vragen te stellen over de door de klant afgenomen diensten en/of producten.

Artikel 2 Onze identiteit:  Wijleggenuit is een onderdeel van: Trenger Dienstverlening VOF.
K.v.K. nr: 56742061 BSN nr: 852288566B01. Adres: J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk. E-Mail. info@wijleggenuit.nl. Telefoonnummer: 0341-434620

 Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons. 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis ( per e-mail) toe. 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (per E-mail). Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe 4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig.

Artikel 4 Informatie 1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: 1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten; 2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt; 3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is; Letop, op onze digitale diensten heeft afnemer nooit recht op herroepingsrecht en hoeven wij dit ook niet te vermelden bij onze digitale diensten ; 4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt; 6. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief; 7. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; Indien anders vermeld is de standaard taal altijd Nederlands 9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken; 10. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en 4 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie. 2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of digitaal of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick): a. ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen; b. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken; c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen; e. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering. Bij de product en/of dienst omschrijving wordt ook duidelijk omschreven of er recht is op een Personal Call Sessie. Staat het er niet bij vermeld, dan heeft men nooit recht op een Personal Call Sessie. 

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging 1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9). 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen. 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten. Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen. 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of: a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 5 b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder het eerste product heeft ontvangen. 2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen). 3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn. 4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending. 5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 45 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u geen bedenktijd. Zodra u één van onze diensten koopt, vervalt automatisch uw herroepingsrecht op deze diensten en verklaart u door akkoord te gaan van onze voorwaarden, dat uw herroepingsrecht op deze diensten vervallen. 2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn. Echter dit geven wij niet aan bij onze digitale diensten waar afnemer noort recht heeft op herroepingsrecht 3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht. Soms heeft u geen herroepingsrecht. Uitsluiting op herroepingsrecht zijn bijvoorbeeld van toepassing op onze digitale diensten die via onze website gebruikt kunnen worden. Het gaat om: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 6 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd; 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 5. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 6. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat; 7. Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken; 13. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop; 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest. 15. Herroepingsrecht vervalt altijd op alle digitale diensten en/of producten die via onze website aangeboden worden en die alleen via onze website gebruikt en/of genoten kunnen worden. 

Artikel 9 Ontbinding door herroeping 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/ of digitale inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen). 7 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail aan administratie@wijleggenuit.nl  van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze. 3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging. 4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven. 5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken. 6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. 8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugsturen niet te betalen. 9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst. 10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als: a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of; b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:. a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; . b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of . c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen. 12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. . 13. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. . 8 14. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs 1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn. 3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en: a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. Indien sprake is van een doorlopend abonnement en/of dienstverlening, dan mogen wij na 1 jaar de prijs aanpassen. U heeft dan recht om uw abonnement op te zeggen. 6.Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 A Conformiteit en garantie en levering 1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken. 2. Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. B. Levering en uitvoering 1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft. 3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 9 4. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 12 Fair Use Policy. De door de afnemer afgenomen diensten worden alleen beschikbaar gesteld voor de afnemer. Het delen en/of beschikbaar stellen van de door de afnemer afgenomen producten en/of diensten en/of account en/of inloggegevens aan derden is, zonder schriftelijke toestemming, verboden. Indien wij constateren dat er ( in welke vorm dan ook) misbruik wordt gemaakt van het door ons beschikbaar gestelde account, content, dienstverlening en/of producten en/of abonnement houden wij het recht om per direct onze dienstverlening aan de afnemer stop te zeggen en/of te blokkeren. De afnemer heeft dan geen recht op terugbetaling en/of restitutie over de door de afnemer afgenomen diensten.  

Wijleggenuit heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de inlogaccount en de online diensten en/of producten op Afnemer te verhalen. Indien sprake is van ongeautoriseerd gebruik en/of misbruik van onze diensten en/of producten door afnemer, kunnen wij per direct onze dienstverlening aan de afnemer opschorten zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding en/of terugbetaling van de betaalde bedragen.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur Opzegging: U kunt een overeenkomst en/of abonnement voor onbepaalde tijd na 12 maanden, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van één maand. Afnemer heeft geen recht op restitutie vaan reeds betaalde bedragen. Overeenkomsten voor onbepaald tijd worden na 12 maanden automatisch verlengd met een periode van 12 maanden. Afnemer geeft toestemming aan Wijleggenuit om bij overeenkomsten van onbepaalde tijd het verschuldigde bedrag automatisch te mogen incasseren. Een overeenkomst van bepaalde tijd hoeft niet opgezegd worden. Deze eindigt automatisch na einde looptijd product en/of dienst.

Afnemer heeft geen recht op restitutie en/of terugbetaling van betalingen indien men (zonder opzegging) geen gebruik meer maakt van onze dienstverlening. Afnemer heeft ook geen recht op restitutie en/of terugbetaling van betalingen indien diensten korter dan 31 dagen niet beschikbaar zijn voor gebruik. Mochten diensten langer dan 31 dagen niet beschikbaar zijn voor afnemer, dan heeft klant recht op terugbetaling van het geen men heeft betaald voor de periode waarin men diensten niet heeft kunnen gebruiken. Er zal echter nooit meer terug betaald worden dan dat afnemer heeft betaald aan Wijleggenuit en voor maximaal 1 jaar aan abonnementskosten. Bijvoorbeeld: Afnemer heeft gedurende 40 dagen zijn aangeschafte product en/of dienst niet kunnen gebruiken doordat deze niet beschikbaar was, dan heeft men recht op restitutie van 40/365 deel van wat men betaald heeft voor deze dienst. Op diensten en/of producten met Personal Call Sessie heeft men nooit recht op restitutie en/of terugbetalingen.

Artikel 14 Betaling 1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Voor bepaalde diensten en/of producten dient klant vooraf te betalen. Meestal zal dit via IDEAL en Mollie dienen plaats te vinden. Voor bepaalde producten en diensten bieden wij een abonnement aan die periodiek ( vermeld bij dienst/product) automatisch verlengt wordt. Klant/abonnee gaat akkoord dat Wijleggenuit het verschuldigde abonnement bedrag automatisch mag incasseren. Tot het moment dat abonnee/klant abonnement opzegt is wijleggenuit gerechtigd en gemachtigd om verschuldigde abonnement kosten van product en/of dienst automatisch te incasseren. Mocht klant/abonee na automatisch afboeking het bedrag onterecht het bedrag laten terugstorten d.m.v. storneren, dan heeft wijeggenuit het recht om € 10,= aan administratiekosten inrekening te brengen bij betreffende abonnee/klant. Uiteraard alleen als dit onterecht gebeurt!  

Artikel 15 Personal Call Sessie en/of helpdesk diensten en/of sparren ( later PCS en/of personal call sessie): Bij sommige diensten en/of producten, bieden wij de mogelijkheid aan om een Peronal Call Sessie af te nemen. Een Personal Call Sessie is een aanvullende dienstverlening die past en aansluit bij het afgenomen dienst en/of product. De afnemer kan, gedurende de looptijd van de dienst en/of product, de specialist van de betreffende dienst en/of product vragen stellen over de informatie welke is vertoont in betreffende product en/of dienst. Een Personal Call Sessie is geen advies, maar puur een moment om te sparren met 1 van onze specialisten. De producent geeft zijn eigen mening en deelt zijn eigen ervaringen n.a.v. de gestelde vragen, welke door de afnemer nooit als adviezen mogen worden opgevat. De afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen en/of kan Wijleggenuit aansprakelijk stellen voor directe en/of indirecte schade in welke vorm dan ook.
1. Recht op PCS vervalt aan het eind van de looptijd afgenomen diensten en/of producten;
2. In de aanbieding van het product en/of dienst kan men lezen of er recht is op PCS en voor hoeveel minuten men gebruik kan maken van de PCS;
3. PCS zullen per telefoon (alleen in Nederland) en/of en/of videocall en/of mail plaats vinden:
4. Afnemer stuurt een mail naar pcs@wijleggenuit.nl met een verzoek om een PCS afspraak in te plannen.
5. Heeft men aan einde looptijd dienst en/of product geen gebruik gemaakt van de PCS dan heeft men geen recht op restitutie.
6. Indien afnemer minder dan 30 minuten gebruik maakt van onze PCS, dan wordt minimaal 30 minuten inrekening gebracht. Indien anders overeengekomen heeft afnemer geen recht op restitutie minder afgenomen minuten m.b.t. onze dienst PCS. Indien afnemer tijdens PCS meer dan 30 minuten gebruik wil maken van onze PCS dienst, dan zullen wij de afnemer per 15 minuten kosten in rekening brengen brengen. Indien afnemer minder dan 15 minuten afneemt, heeft afnemer geen recht op restitutie.    

Artikel 16 Geschillen Alle geschillen welke tussen Wijleggenuit en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in onze regio, tenzij Wijleggenuit ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door afnemer van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van afnemer. Alle overeenkomsten met afnemers zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de dienstenworden ingediend bij de directie.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en Overmacht.
Aansprakelijkheid: Wijleggenuit is niet verplicht de diensten, producten en/of abonnementen te allen tijde ononderbroken of zonder fouten beschikbaar te hebben en Wijleggenuit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. Wijleggenuit zal zich evenwel inspannen om de diensten, producten en/of abonnementen continu beschikbaar te houden.

1 De totale aansprakelijkheid van Wijleggenuitwegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

2 De aansprakelijkheid van Wijleggenuit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Wijleggenuit onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wijleggenuit ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
3 Wijleggenuit is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Wijleggenuit, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
4 Cliënt zal Wijleggenuit en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
5 Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op Wijleggenuit geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
6 Wijleggenuit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7 Wijleggenuit zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
8 In geval het administratieve werkzaamheden van Wijleggenuit betreft, vrijwaart cliënt Wijleggenuit voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Wijleggenuit onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Wijleggenuit
9 In geval het fiscale werkzaamheden van Wijleggenuit betreft, vrijwaart cliënt Wijleggenuit tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende meteen dienst die opdrachten aan cliënt heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Seniorenhelpdesk.nl.
10 De aansprakelijkheid van Wijleggenuit inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.
11 Wijleggenuit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
12 Cliënt kan aan de antwoorden en dienstverlening die wijleggenuit.nl geeft aan cliënt geen rechten ontlenen.
13 Wijleggenuit is nooit aansprakelijk te houden voor directe- en/of indirecte schade die kunnen voorvloeien uit het inhuren van derden inzake de overeengekomen dienstverlening en opdracht.
14 Aan teksten, berekeningen, content, informatie en uitleg etc. kan men geen rechten ontlenen.
15 Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de informatie en/of website van wijleggenuit.nl.
16 Het gebruiken van de website van Wijleggenuit is altijd voor eigen risico van de bezoeker en/of cliënt. Aan teksten, berekeningen en/of informatie kan men geen rechten ontlenen.
17 Voor advertenties en/of informatie en/of dienstverlening en/of producten van derden, die door ( maar niet beperkt) Wijleggenuit worden verstrekt en/of verspreid ( in welke vorm dan ook), draagt Wijleggenuit geen aansprakelijkheid. Schade die hierdoor ontstaat, is geheel voor eigen risico voor de cliënt. Wijleggenuit is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
18 Wijleggenuit is niet aansprakelijk te stellen als u bijv ( maar niet beperkt) app, websites, software van derden gebruikt. Bijvoorbeeld ( maar niet beperkt) om uw computer, tablet, smartphone etc. op afstand over te nemen. Hiervoor kunnen wij bijv. software van Anydesk.com gebruiken. Het gebruik hiervan voor u als klant voor uw eigen risico!
19. Wij zijn geen adviseurs. Ook bemiddelen wij niet voor andere bedrijven en/of instellingen. Hierdoor kunnen wij onafhankelijk onze mening geven. Door onze jarenlange ervaring en door ons gezond verstand te gebruiken kunnen wij u vertellen hoe wij bepaalde situaties beoordelen en wat onze mening is omtrent bepaalde situatie. Wij verstrekken geen adviezen en onze diensten mogen daarom ook nooit als adviezen worden opgevat. Het gebruiken, toepassen en/of opvolgen van de door ons verstrekte informatie is geheel voor eigen risico van de afnemer. De afnemer kan nooit ons aansprakelijk stellen voor directe en/of indirecte schade indien afnemer de infor,atie overneemt van Wijleggenuit en/of de informatie die verstrekt is door Wijleggenuit en/of de informatie verstrekt tijdens een personal call sessie. 

Overmacht: 1.Wijleggenuit is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.

  1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
  2. Indien Wijleggenuit bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Wijleggenuit bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.
  3. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wijleggenuit opgeschort. In dat geval is Wijleggenuit verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wijleggenuit zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wijleggenuit kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Wijleggenuit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Wijleggenuit gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 Artikel 18 Intellectueel eigendom. Als afnemer en/of gebruiker erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 19 Persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht. U vind ons privacy beleid op: https://WijLeggenUit.nl/ privacy-policy/

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Links. Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 22 Uw gegevens. U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen. 1. De afnemer mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een dienstenniet aan anderen verstrekken. De door de afnemer aangekochte diensten mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval WijLeggenUit constateert dat de dienstendoor meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de diensten blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag. 2. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de diensten wordt geleden is WijLeggenUit niet aansprakelijk tenzij WijLeggenUit heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid. 3. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van WijLeggenUit bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de afnemer voor de dienstenheeft voldaan. De afnemer kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan WijLeggenUit werd voldaan. 4. Indien een afnemer of leraar feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft WijLeggenUit het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is. 5. De door WijLeggenUit op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de diensten blijft eigendom van de leraar en/of WijLeggenUit. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden. 6. Niet goed, geld terug regeling: Is alleen van toepassing op diensten en producten waar wij dit bij aangeven of dit van toepassing is. Alleen van toepassing op ( indien aangegeven) onze dienst: personal call sessie;

Wij geven deze garantie voor maximaal 1 personal call sessie per klant; Deze garantie vervalt zodra er meerdere personal call sessie aangekocht zijn. Dan is deze garantie maar van toepassing op 1 personal call sessie;

Nadat u de personal call sessie dienst heeft afgenomen, vragen wij u of uw tevreden bent over onze dienstverlening. U dient dan direct aan te geven of u gebruik wilt maken van de “Niet goed, geld terug garantie” regeling. Daarna vervalt recht op deze regeling;

Heeft u eenmaal gebruik gemaakt van deze garantieregeling, dan kunt u in de toekomst geen gebruik meer maken van deze regeling;

Maakt u gebruik van deze regeling, dan storten wij het aankoopbedrag van deze personal call sessie z.s.m. terug naar uw bankrekening van waaruit u ons betaald heeft;

Het gaat om een tijdelijke actie welke door Wijleggenuit.nl gewijzigd kan worden. Uiteraard gelden eventuele wijzigingen niet voor reeds aangekochte personal call sessies.

Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden. Wijleggenuit is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

.